Умови використання CRM «SKYLAW»

Компанія:
Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙЛО», код ЄДРПОУ 39055649, зареєстроване за адресою 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 21, в особі Директора Мельник Олександра Сергійовича, що діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб укласти договір про надання послуг на нижчевикладених умовах:

1. Основні терміни
1.1 Компанія — ТОВ «СКАЙЛО», код ЄДРПОУ 39055649, зареєстроване за адресою 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 21.
1.2 Адміністратор — будь-яка дієздатна повнолітня фізична чи юридична особа, що використовує її у власних інтересах чи інтересах осіб, яких вона представляє. При реєстрації в Програмі від імені іншої особи, Адміністратор погоджується та гарантує, що у нього є повноваження на реєстрацію в Програмі від імені цієї особи.
1.3 Програма — комп’ютерна програма з управління відносинами з клієнтами (CRM) «Skylaw» всіх редакцій (як в цілому, так і її компоненти), розміщена на зовнішніх серверах, представлена в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, в тому числі вихідного коду, баз даних, аудіовізуальних творів, включених Компанією до складу зазначеної комп’ютерної програми, а також будь-яка документація щодо її використання. Доступ до Програми здійснюється за адресою в мережі Інтернет: http://www.skylaw.com.ua/.
1.4 Авторизований користувач — користувач, якого Адміністратор запросив до Аккаунту і який хоча б один раз авторизувався в Програмі.
1.5 Аккаунт — обліковий запис, індивідуалізований реєстраційними (обліковими) даними вказаними Адміністратором при реєстрації в Програмі.
1.6 Логін — унікальне ім'я (псевдонім) Адміністратора / Авторизованого користувача, зазначений ним при реєстрації з метою використання для ідентифікації Адміністратора / Авторизованого користувача і використання в поєднанні з Паролем для отримання доступу Адміністратора / Авторизованого користувача до Аккаунту. У якості логіну Адміністратор / Авторизований користувач використовує адресу своєї електронної пошти.
1.7 Веб-сайт — веб-сайт Компанії, розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://www.skylaw.com.ua/.
1.8 Пароль — буквено-цифровий код, що Адміністратор / Авторизований користувач вводить при реєстрації, який зберігається обома сторонами цієї Угоди в таємниці від третіх осіб і використовується Адміністратором / Авторизованим користувачем в поєднанні з логіном для отримання доступу до Аккаунту. Після проходження реєстрації Адміністратор / Авторизований користувач має право у будь-який момент змінити введений при реєстрації пароль на будь-який інший.
1.9 Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Для цілей цієї Угоди під персональними даними Адміністратора розуміються, в тому числі, зазначені ним особисто: адреса електронної пошти, ім'я, регіон, день народження, номер телефону тощо.
1.10 Угода — ці Умови використання CRM «SKYLAW», Політика конфіденційності та будь-які інші правила, політики та умови щодо надання Послуг та використання Програми, опубліковані на веб-сайті.
1.11 Платні послуги — Послуги, які Компанія надає Адміністратору на оплатній основі, згідно з положеннями цієї Угоди.
1.12 Послуги — послуги доступу до Програми, що Компанія надає Адміністратору відповідно до умов цієї Угоди.
1.13 Хмарне сховище — веб-сервіс, що дозволяє третім особам зберігати дані на своєму обладнанні та забезпечує віддалений доступ до них. Для збереження даних Аккаунту Програма користується послугами сторонніх веб-сервісів.
1.14 Тарифний план — затверджена Компанією система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з яким визначається розмір плати за Послуги і який розміщений на веб-сайті.

2. Загальні положення
2.1 Відповідно до цієї Угоди Компанія надає Адміністратору невиключну ліцензію на використання Програми без обмеження по території в межах її функціонального призначення шляхом відтворення Програми (підключення до програми через мережу Інтернет), виключно для використання Адміністратором / Авторизованим користувачам без права передавати її у використання третім особам.
2.2 Використання, відтворення, модифікація, розповсюдження чи зберігання будь-яких елементів Програми, крім цілей її використання згідно з цією Угодою, прямо заборонено. Ця Угода укладається в момент реєстрації Адміністратором Аккаунту та діє протягом усього терміну її правомірного використання за умови належного дотримання Адміністратором умов цієї Угоди або до припинення Компанією надання Послуг.
2.3 Реєструючись в Програмі Адміністратор беззастережно погоджується з усіма умовами цієї Угоди та зобов'язується їх дотримуватися або припинити використання Програми.
2.4 Усі претензії, пов'язані з використанням, або неможливістю використання Програми, Адміністратор зобов’язується направляти електронною поштою на адресу support@skylaw.com.ua.
2.5 Компанія залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати текст цієї Угоди та/або будь-які інші умови використання Програми. Зміни вступають в силу з дати їх опублікування на сайті www.skylaw.com.ua, або в інший строк, зазначений на веб-сайті. Актуальний текст цієї Угоди розміщується за адресою: http://www.skylaw.com.ua/.
2.6 Компанія має право припинити або призупинити доступ до Програми з причин, зазначених в цій Угоді, зокрема, в разі порушення Адміністратором умов цієї Угоди.
2.7 До цієї Угоди застосовуються положення матеріального права України.

3. Реєстрація Акаунту
3.1 Реєстрація Аккаунту є безкоштовною та добровільною, проводиться з використанням функціоналу Програми.
3.2 При Реєстрації Адміністратор вказує наступні дані: адреса електронної пошти, пароль, назву компанії та своє ПІБ.
3.3 З моменту надання Адміністратором зазначених в п. 3.2. Угоди даних, Аккаунт вважається створеним, а Адміністратор таким, що пройшов реєстрацію.
3.4 Після реєстрації Аккаунту Компанія направляє на електронну адресу Адміністратора електронний лист з метою підтвердження достовірності зазначених Адміністратором даних і підтвердження факту володіння Адміністратором вказаною ним при реєстрації електронною поштою.
3.5 Після реєстрації Аккаунту Адміністратору надається доступ до його Хмарного сховища.
3.6 За власним бажанням Адміністратор має право вказати додаткові відомості про себе.
3.7 При реєстрації Аккаунту і при використанні Програми Адміністратор зобов'язується вказувати тільки достовірні дані про себе і підтримувати їх в актуальному стані.
3.8 У разі відсутності підтвердження належності Адміністратору електронної пошти протягом 24 годин з моменту реєстрації, Компанія має право заблокувати або обмежити доступ Адміністратора до Програми та/або її функціоналу до відповідного виконання Адміністратором п. 3.4. Угоди.
3.9 Відомості про Адміністратора можуть бути ним змінені в будь-який момент з урахуванням положень п. 11.7. Угоди.

4. Порядок користування Програмою
4.1 Доступ до функціоналу Програми можливий тільки після авторизації Адміністратора / Авторизованого користувача в Програмі з використанням свого логіну та паролю.
4.2 Програма може містити Платні послуги, доступні для замовлення Адміністратором після реєстрації. Вартість, строки оплати і порядок надання таких послуг встановлюється Компанією самостійно. Зазначена інформація розміщується на веб-сайті.
4.3 Детальна інформація про запропоновані види Послуг публікується на веб-сайті.
4.4 Отримані Програмою дані можуть оброблятися Компанією з метою поліпшення функціоналу Програми.

5. Платні послуги
5.1 Компанія має право надавати Платні послуги за цінами та на умовах, вказаних в Тарифному плані.
5.2 Платні послуги надаються Адміністратору протягом одного календарного місяця з моменту оплати рахунку на користування відповідними Платними послугами.
5.3 Усі дані, створені та/або завантажені під час користування Платними послугами зберігаються в Хмарному сховищі Аккаунту.

6. Порядок оплати Послуг
6.1 Оплата Послуг здійснюється Адміністратором завчасно (до кінця місяця) шляхом здійснення оплати на підставі рахунків, що виставляються Компанією за десять робочих днів до завершення строку надання Платних послуг.
6.2 Якщо окремі Платні послуги надаються через сторонні сервіси, інтегровані до функціоналу Програми, рахунки на їх оплату можуть виставлятися такими сторонніми сервісами.
6.3 Ціни в Тарифному плані зазначені в гривнях. Оплата Послуг здійснюється в гривнях.
6.4 Моментом оплати Послуг є дата фактичного надходження коштів від Адміністратора на розрахунковий рахунок Компанії, або, у випадках, передбачених цією Угодою, на розрахунковий рахунок стороннього сервісу.
6.5 При виникненні у Адміністратора заборгованості перед Компанію, або стороннім сервісом, Компанія відповідні Платні послуги перестають надаватися Адміністратору.
6.6 У разі ненадання Адміністратору замовлених послуг, відмови від попередньо оплачених послуг, надання послуг неналежної якості, Адміністратор має право звернутися до Компанії із заявою про повернення невикористаних коштів, якщо оплата таких послуг здійснювалася на розрахунковий рахунок Компанії
6.7 Для зміни виду Послуг Адміністратор надсилає Компанії заявку через веб-сайт Компанії або через функціонал Програми, в якій зазначає новий обраний вид Послуг. Зміна виду Послуг відбувається з першого числа нового календарного місяця.

7. Аккаунт і статус Адміністратора, Авторизованого користувача
7.1 Адміністратор є власником Аккаунту.
7.2 Усі дії Авторизованих користувачів є діями Адміністратора.
7.3 Якщо Адміністратором не доведено інше, будь-які дії, вчинені з використанням реєстраційних даних Адміністратора або його Аккаунту вважаються такими, що були вчинені відповідним Адміністратором. У разі несанкціонованого доступу до реєстраційних даних Адміністратора або його Аккаунту, Адміністратор зобов'язаний негайно повідомити про це Компанію.
7.4 У разі виникнення підозр у використанні Програми Адміністратором в незаконних цілях чи іншим чином, що порушує права і законні інтереси Компанії або третіх осіб, Компанія має право призупинити дію Аккаунту (тимчасово заблокувати Аккаунт, обмежити доступ до Програми) до моменту усунення причин призупинення дії Акаунту. Компанія має право також призупинити дію Аккаунту за рішенням суду, правомірним зверненням третіх осіб, органів влади та інших уповноважених осіб, і з інших причин, передбачених цією Угодою та/або чинним законодавством України.

8. Права і обов'язки сторін
8.1. Права Адміністратора:
8.1.1. Адміністратор має право користуватися Послугами в порядку і в межах, передбачених цією Угодою та додатковими умовами, розміщеними на веб-сайті.
8.1.2. Адміністратор має право вимагати від Компанії належного виконання її обов’язків.
8.2. Обов'язки Адміністратора:
8.2.1. При реєстрації та зміні відомостей про себе Адміністратор зобов'язується надавати власні правдиві, точні, достовірні дані.
8.2.2. Адміністратор та Авторизований користувач зобов'язується забезпечувати збереження логіну і паролю від третіх осіб і своєчасну їх заміну в разі втрати чи інших несанкціонованих дій третіх осіб, а також несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, які скористалися зазначеними логіном і паролем Адміністратора та/або Авторизованого користувача.
8.2.3. При використанні Програми Адміністратор, Авторизований користувач зобов'язується не здійснювати наступних дій:
8.2.3.1 не створювати кілька Аккаунтів в Програмі, якщо фактично вони належать одній і тій же особі;
8.2.3.2 не передавати в користування свій Аккаунт та/або логін і пароль до свого Аккаунту третім особам;
8.2.3.3 не створювати Аккаунти від імені або замість іншої особи, групи осіб або юридичної особи (осіб), якщо такі особи належним чином не уповноважили Адміністратора на такі дії;
8.2.3.4 не видавати себе за іншу особу, або несанкціоновано отримувати доступ до Аккаунтів, які належать іншим особам;
8.2.3.5 не розкривати технологію, не декомпілювати, або іншим способом не намагатися виявити вихідний код Програми або будь-яких її частин за винятком випадків, коли такі дії в дозволені чинним законодавством і такі дії здійснюються тільки в тій мірі, в якій законодавство дозволяє такі дії;
8.2.3.6 не використовувати програмні та будь-які інші засоби для автоматизованого збору інформації та/або взаємодії з Програмою;
8.2.3.7 не намагатися отримати доступ до Аккаунту та/або логіну і паролю іншого Адміністратора будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, підбору логіну і паролю;
8.2.3.8 не порушувати прав третіх осіб на об’єкти права інтелектуальної власності при завантаженні даних до Хмарного сховища, використовуючи функціонал Програми.
8.2.4. У разі виявлення вчинення Адміністратором будь-якої з дій, перерахованих в п. 12.2.3. цієї Угоди Компанія залишає за собою право негайно блокувати доступ до Аккаунту та/або видалити Аккаунт, що не звільняє Адміністратора від інших видів відповідальності згідно із законодавством України.
8.3. Права Компанії:
8.3.1. Компанія має право на отримання оплати за надання Адміністратору Платних послуг.
8.3.2. Компанія має право вимагати від Адміністратора дотримання його обов’язків.
8.3.3. Компанія залишає за собою право стежити за діяльністю Адміністратора в рамках використання ним Програми може вживати заходів щодо притягнення Адміністратора до відповідальності, передбаченої цією Угодою.
8.3.4. Компанія має право направляти на електронну адресу Адміністратора повідомлення, що стосуються роботи Програми, а також рекламні повідом
8.3.5. Аккаунт не використовується Адміністратором протягом 30 календарних днів.
8.4. Компанія залишає за собою право призупинити надання Послуг якщо у Компанії будуть підстави вважати, що:
8.4.1. Існує суттєва загроза функціональності, безпеці, цілісності чи доступності Послуг чи Програми;
8.4.2. Адміністратор використовує Послуги для вчинення протиправних дій;
8.4.3. Наявний факт порушення цієї Угоди Адміністратором.
8.4.4. Компанія має право проводити профілактичні або інші роботи, що забезпечують роботу Програми, за умови попередження Адміністратора про дату проведення таких робіт не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення таких робіт.
8.4.5. Компанія має право інтегрувати функціонал Програми з сервісами третіх осіб.
8.4.6. Компанія має право в односторонньому порядку передати виконання частини своїх обов’язків на третіх осіб (субпідрядників). При цьому Компанія несе відповідальність перед Адміністратором за дії таких субпідрядників.
8.5. Обов’язки Компанії:
8.5.1. Компанія надає Адміністратору доступ до Програми і підтримує Програму в робочому стані.
8.5.2. Компанія надає Адміністратору доступ до Програми і підтримує Програму в робочому стані.
8.5.3. Компанія надає Адміністратору доступ до Програми і підтримує Програму в робочому стані.

9. Сторонні веб-служби
9.1. Програма може бути інтегрована зі сторонніми веб-службами (сервісами), що надаються третіми особами на зовнішніх ресурсах, доступ до яких забезпечується через окремі функції Програми і регламентується відповідними положеннями та умовами третіх осіб.
9.2. Послуги сторонніх веб-служб (сервісів), доступ до яких забезпечується через функціонал Програми, надаються на умовах «як є» та в міру їх доступності без будь-яких гарантій зі сторони Компанії..
9.3. Адміністратор визнає та погоджується, що Компанія не несе відповідальності та не зобов’язана контролювати якість надання послуг сторонніми веб-службами (сервісами).

10. Дані
10.1. Дані, які завантажуються до Хмарного сховища Аккаунту через функціонал Програми, є власністю Адміністратора та/або Авторизованого користувача.
10.2. Адміністратор погоджується, що Компанія має право зберігати та відображати завантажені дані виключно для забезпечення правильного функціонування Програми.
10.3. Компанія не аналізує та не контролює завантажені дані, і не несе відповідальність за їх збереження, точність, цілісність та якість.

11. Інтелектуальна власність
11.1. Вся інформація, розміщена на веб-сайті та в Програмі включно із графічною, є власністю Компанії, якщо прямо не зазначено інше.
11.2. Виключні права на об’єкти інтелектуальної діяльності, що використовуються в Програмі, включаючи (але не обмежуючись) програмний код, елементи дизайну, графічні, текстові, аудіо-, відеоматеріали, і будь-які інші об’єкти інтелектуальної діяльності належать Компанії.
11.3. Адміністратор, Авторизований користувач зберігає за собою усі права інтелектуальної власності на дані, завантажені ним до Хмарного сховища через функціонал Програми.

12. Обмеження відповідальності Компанії
12.1. Компанія не несе відповідальності за відповідність Послуг бізнес-процесам Адміністратора та за дотримання ним положень чинного законодавства України в сфері захисту та обробки персональних даних.
12.2. Компанія не несе відповідальності за функціонування Програми на обладнанні Адміністратора.
12.3. Адміністратор, Авторизований користувач самостійно відповідає за збереження своїх логіну, паролю та інших засобів доступу до Програми.
12.4. Програма надається Компанією «як є». Компанія не гарантує відповідність Програми цілям і очікуванням користувачів, а також безперебійну і безпомилкову роботу Програми. Компанія не несе відповідальності і не зобов’язана відшкодовувати будь-яку шкоду, пряму чи непряму, що була завдана Адміністратору або третім особам в результаті використання або неможливості використання Програми.
12.5. Адміністратор визнає, що використовує Програму на свій ризик і самостійно несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, викликані або іншим чином пов'язані з використанням Програми.
12.6. Адміністратор самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії при використанні Програми. Адміністратор самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з діями Адміністратора при використанні Програми.
12.7. Компанія не несе відповідальності за достовірність даних, вказаних Адміністратором, Авторизованим користувачем під час реєстрації в Програмі, або змінених Адміністратором, Авторизованим користувачем в процесі використання Програми.
12.8. Компанія не несе відповідальність за порушення прав та/або законних інтересів Адміністратора, якщо такі права та/або законні інтереси були порушені третіми особами, включаючи інших користувачів Програми.

13. Конфіденційна, комерційна таємниця
13.1. Усі дані, які Адміністратор / Авторизований користувач вносить до Програми, а також дані, які вносяться до Програми Компанією є комерційною таємницею.
13.2. Компанія вживає необхідних правових, організаційних та технічних заходів з метою нерозголошення комерційної інформації третім особам.
13.3. Положення п. 17.2. цієї Угоди не стосуються:
13.3.1. інформації, що визначена законодавством України як відкрита інформація або як така, що не є комерційною таємницею, конфіденційною інформацією, інформацією з обмеженим доступом;
13.3.2. інформації, що є або стала загальновідомою не в результаті неправомірних дій Сторін;
13.3.3. інформації, розкриття якої передбачено законодавством України, або вимагається в рамках судового процесу.
13.4. У випадку розкритті конфіденційної інформації відповідно до п. п. 17.3.1.-17.3.3. Компанія повідомляє про таке розкриття Адміністратора протягом 1 (одного) робочого дня, якщо таке повідомлення не порушує положень чинного законодавства України.

14. Адвокатська таємниця
14.1. Деякі дані, розміщені в Програмі, можуть становити адвокатську таємницю.
14.2. Компанія вживає необхідних правових, організаційних та технічних заходів або забезпечує їх прийняття для захисту даних, що становлять адвокатську таємницю від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення, а також інших неправомірних дій стосовно відомостей, що становлять адвокатську таємницю.
14.3. Компанія не несе відповідальності за збір, зберігання, обробку та/або розголошення даних, що становлять адвокатську таємницю програмним забезпеченням сторонніх розробників, встановлених на комп’ютер чи інші технічні засоби Адміністратора / Авторизованого користувача.
14.4. Компанія не несе відповідальності за збір, зберігання, обробку та/або розголошення даних, що становлять адвокатську таємницю, якщо такий збір, зберігання, обробка та/або розголошення даних, що становлять адвокатську таємницю відбулося внаслідок отримання, зокрема неправомірно, третіми особами доступу до Аккаунту Адміністратора.

15. Персональні дані
15.1. Надаючи свої персональні дані, Адміністратор надає Компанії згоду і дозвіл на обробку таких персональних даних.
15.2. В разі надання Адміністратором своїх персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, регіон, номер телефону, адреса електронної пошти та ін.), Компанія гарантує, що такі персональні дані не будуть передані третім особам, за винятком випадків, передбачених цією Угодою, законодавством України.
15.3. Компанія є володільцем персональних даних в розумінні абз. 3 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних».
15.4. У випадку завантаження Адміністратором, персональних даних Авторизованих користувачів, третіх осіб, обов’язок дотримання прав суб’єктів персональних даних лежить на Адміністраторові.
15.5. Адміністратор, що надав свої персональні дані, є суб'єктом персональних даних в розумінні абз. 12 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» і має право:
15.5.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;відкликати згоду на обробку персональних даних;
15.5.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
15.5.3. на доступ до своїх персональних даних;
15.5.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
15.5.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
15.5.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
15.5.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
15.5.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
15.5.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
15.5.10.вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
15.5.11.відкликати згоду на обробку персональних даних;
15.5.12.знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
15.5.13.на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
15.6. Метою збору персональних даних є підтримка подальшої комунікації з користувачами Програми, покращення роботи Програми.

16. Форс-мажорні обставини
16.1. Сторони Угоди звільняються (частково чи повністю) від зобов’язань за Угодою у випадку неможливості їх виконання через пожежу, військові дії, землетруси, розпорядження та рішення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів, та інших незалежних від сторін обставин.
16.2. Сторона Угоди, посилаючись на обставини непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити про їх настання іншу сторону не пізніше 48 годин.
16.3. Компанія звільняється від відповідальності за спричинені негативні для Адміністратора правові наслідки, що виникли у зв’язку з набуттям чинності змін в законодавстві, про які Компанія не могла знати, та не могла передбачити набрання чинності такими змінами.

17. Порядок вирішення спорів
17.1. Компанія та Адміністратор будуть вирішувати всі суперечки та спори, які можуть виникнути в процесі виконання цієї Угоди, шляхом проведення переговорів.
17.2. Якщо вказані суперечки та/або спори не можуть бути вирішені шляхом проведення переговорів, вони вирішуватимуться в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

18. Контактна інформація Компанії
Товариство з обмеженою відповідальністю
«СКАЙЛО»
код ЄДРПОУ 40313801
02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 21
e-mail: support@skylaw.com.ua
Директор ТОВ «СКАЙЛО» О.С. Мельник